Wymogi redakcyjne

Uwagi ogólne

Czcionka: Times New Roman, wielkość: 12 pkt, interlinia: 1,5 wiersza (w przypadku przypisów - 1 wiersz), marginesy: standardowe. Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo skracania prac przekraczających wskazaną objętość. Objętość pracy nie powinna znacznie przekraczać 20 tys. znaków, co stanowi konieczne minimum, aby uzyskać punktację.

Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów, stopień naukowy lub tytuł naukowy (zawodowy) oraz nazwę reprezentowanej instytucji (w przypadku uczelni wyższych także nazwę wydziału i instytutu/katedry/zakładu o ile są jednostkami podstawowymi).

Nie zaczynamy akapitu od wciśnięcia klawisza tabulacji. Akapit ustawiamy na 1,25.

Nie dokonujemy formatowania tekstu: nie używamy odrębnych stylów dla różnych partii tekstu (np. Nagłówek 1 dla tytułu, Normalny dla tekstu głównego), nie zmieniamy wielkości i kroju czcionki itp.

Nie używamy twardych spacji i miękkich enterów.

Nie numerujemy śródtytułów i nie kończymy ich kropką.

Chcą wyróżnić jakiś fragment tekstu używamy rozstrzelenia - odstępy co: 2 pt.

Wyrazy i zwroty obcojęzyczne oraz zdania pisane w języku obcym zaznaczamy kursywą.

Test przesyłamy w pliku doc. Format nazwy: Inicjał imienia, podkreślnik, nazwisko np. J_KOWLASKI.

Praca powinna zawierać bibliografię uporządkowaną alfabetycznie wraz z krótkim streszczeniem (minimum 3 zdania) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (po minimum 3 słowa) oraz tytuł w języku angielskim.

W wykazie literatury wszystkie pozycje powinny być ułożone alfabetycznie wg nazwiska autora,
w przypadku kilku pozycji jednego autora - alfabetycznie wg tytułu, natomiast w przypadku kilku takich samych tytułów jednego autora - chronologicznie od najstarszej pozycji.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek stylistyczno-językowych. Wszelkie większe zmiany będą konsultowane z autorem.

W przypadku korzystania z systemów informacji prawnej LEX i LEGALIS dopuszcza się tylko  korzystanie z orzecznictwa. Organizatorzy zastrzegają, że przypisy z komentarzy i innych publikacji powinny stanowić o ich w wersji drukowanej.

Pełna treść wymogów redakcyjnych w załączniku.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,