Przyjęte tematy

 • Godność dziecka na straży należnych mu praw,
 • Granice swobody wyboru imienia dla dziecka na gruncie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Dzieci i młodzież a partycypacja publiczna. Uwarunkowania prawne, mechanizmy i narzędzia udziału dzieci i młodzieży w stanowieniu i realizacji praw publicznych,
 • Pozycja prawna dziecka na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Prawa dziecka w regulacjach państwa Niemiec,
 • Egzekucja administracyjna obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • Prawo małoletnich cudzoziemców do edukacji w Polsce,
 • Prawo dziecka do żądania naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem,
 • Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny,
 • Transplantacja ex vivo z udziałem dawcy małoletniego - analiza obowiązujących regulacji prawnych gwarantujących ochronę dobra dziecka,
 • Wychowanie dziecka w wybranej religii lub światopoglądzie. Wybrane zagadnienia.
 • Dziecko w prawie pomocy społecznej. Rozważania prawne i politologiczne,
 • Aspekt prawny zjawiska porwań rodzicielskich,
 • Obowiązki administracyjne rodziców wobec dziecka. Wybrane zagadnienia,
 • Węzłowe problemy odpowiedzialności karnej nieletnich. Zagadnienia procesowe,
 • Ulga na dzieci w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Małoletni jako podmiot podatku od spadków i darowizn - wybrane zagadnienia,
 • Małoletni a hazard - przeciwdziałanie uzależnieniu w przepisach kodeksu karnego skarbowego,
 • Zgoda dziecka na zabieg medyczny,
 • Ochrona praw dziecka z art. 5821 § 3. Rozważania nad problemem nadużyć legitymacji wnioskodawcy w postępowaniu o zagrożenie nakazem zapłaty,
 • Przemoc seksualna w sieci wobec dzieci,
 • Adopcja przez pary homoseksualne z perspektywy praw człowieka,
 • Problematyka udziału małoletniego w eksperymencie medycznym,
 • Studenci szkół publicznych i macierzyństwo. Studium społeczno-prawne na przykładzie UKW,
 • Identyfikacja i ochrona dzieci migrujących w ujęciu europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych,
 • Małoletni z autyzmem jako uczestnik procesu karnego,
 • Uniwersalny czy regionalny? W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony praw dziecka,
 • Obowiązek wsparcia rodziny w sytuacji zagrożenia dobra dziecka,
 • Prawa dziecka pacjenta. Wybrane problemy,
 • Dziecko jako podmiot działający w sporcie - aspekty prawne,
 • Prawo dziecka do poznania swego genetycznego na gruncie ustawy o leczeniu niepłodności,
 • Prawo dziecka nienarodzonego do pochówku,
 • Przestępstwo rozpijania małoletniego,
 • Skuteczność domniemania pochodzenia dziecka od męża matki w fazie prenatalnej,
 • Dziecko jako podmiot w prawie karnym: odpowiedzialność karna, a wiek sprawcy,
 • Prawa dziecka w konwencjach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego,
 • Prawo dziecka do nazwiska w europejskim systemie ochrony praw człowieka,
 • Piecza naprzemienna w przypadku braku pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem,
 • Odpowiedzialność rodziców za zarząd majątkiem dziecka,
 • Porzucenie dziecka,
 • Dobro dziecka a wysokość alimentów - poszukiwanie granicy pojęcia dobra dziecka,
 • Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej a dobro dziecka,
 • Realizacja kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
 • Zadośćuczynienie dla dziecka osoby poszkodowanej z tytułu zaburzenia bądź zerwania więzi rodzinnej,
 • Edukacja domowa dziecka w kontekście rozwiązań prawnych z perspektywy doświadczeń rodzicielskich,
 • Ochrona zdrowia małoletniego przed następstwami korzystania z solarium,
 • Zarząd dochodami dziecka,
 • Prawne aspekty używania wyrobów tytoniowych w obecności dzieci,
 • Zakaz umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa rodziny,
 • Nabycie nieruchomości przez małoletniego,
 • Prawno-pedagogiczne ujęcie prawa do kontaktów. Zasięg podmiotowy.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,